ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

3. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 21.4.2022

Z Á P I S
 3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 21. 4. 2022
od 16:00 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis zachycuje přítomné osoby, přijatá usnesení a výsledky hlasování.

Zasedání řídil starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč.

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení (pro schválení je potřeba min. 14 hlasů).

Počet přítomných členů ZM: 23 (při úvodní prezenci 22)

Přítomni: Mgr. Jiří Adámek, Ing. Josef Douša, Ing. Jan Fišera, Mgr. Petr Hermann, Mgr. Petr Hošek, Ing. Jan Hrkal, Mgr. Ladislav Chlupáč, MUDr. Miroslav Jenček, Ing. Marek Kocánek, Roman Kozák, Mgr. Karel Krejza, MUDr. Petr Kubec, Ing. Radek Lončák MBA, Ing. Radek Löwy, Ing. Vladimír Matys, Mgr. Petr Panaš, Jaroslav Růžička, Tomáš Sarnovsky, Jiří Skřivánek, MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Leoš Vysoudil MBA, Lukas Wünsch
Omluveni: Mgr. Václav Červín, PhDr. Filip Hrbek, Aleš Stibal
Nepřítomni: Ing. Ivo Elman, PhDr. Lenka Simerská (přišla v 16:02 hod.)

Právník: Bc. Martina Skoková
Zapisovatel: Eva Šimková

 

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:
MUDr, Petr Kubec, Mgr. Petr Hermann, Mgr. Petr Panaš

usnesení č. 23/3/2022

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání.
MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, Ing. Radek Löwy, Jiří Skřivánek

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

V 16:02 hod. přišla PhDr. Simerská - 23 členů ZM

 

usnesení č. 24/3/2022

ZM volí ověřovatele zápisu dnešního jednání.
Lukas Wünsch, Ing. Josef Douša

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

2 - Schválení zápisu minulého jednání - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
Vzhledem k tomu, že k zápisu z 2. mimořádného jednání ZM dne 8. 3. 2022 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

3 - Kontrola plnění bodů - předkládá: Mgr. Václav Červín
REPORT je přílohou orig. zápisu

(Vyhlášena 5 min. přestávka)

 

4 - Doplnění/stažení bodů programu - předkládá: Mgr. Krejza

usnesení č. 25/3/2022

ZM stahuje bod č. 28 - "Směna pozemků města (dle nezapsaných GP) za pozemky parc.č. 5226/1 a 5226/2 v k.ú. Litoměřice".
ZM doplňuje bod č. 28 - "Doplnění záměru směny pozemků města se spol. GL Development s.r.o."

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

5 - Hlasování o programu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesení č. 26/3/2022
ZM schvaluje program dnešního jednání.

Program jednání:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2021
8 - Změna zřizovací listiny PO TSM
C) Odbor územního rozvoje
9 - Vydání změny č.3 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy
10 - Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 4040 v k.ú. Litoměřice
D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
11 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2022 - dotace nad 50 tis. Kč
12 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2022 - dotace nad 50 tis. Kč
13 - Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s.
14 - Poskytnutí navýšení dotací na celoroční činnost sportovním spolkům
15 - Schválení Dodatku č. 1 ke zřizovací listině - PO MKZ v Litoměřicích
16 - Nová zřizovací listina PO Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
17 - Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2022
E) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
18 - Dotační program “Podpora sociálních služeb pro rok 2022“
19 - Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
F) Odbor životního prostředí
20 - Vyřazení pohledávky firmy RENTCENTRUM, spol. s r. o. - výstavba dopravního hřiště
G) Útvar obrany a krizového řízení
21 - Poskytnutí dotace pro Územní odbor Litoměřice HZS Ústeckého kraje

H) Kancelář starosty a tajemníka
22 - Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích
23 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu
I) Odbor správy nemovitého majetku města
24 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
25 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
26 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/36, jehož součástí je stavba bez čp/če v k.ú. Litoměřice
27 - Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3886/11 v k.ú. Litoměřice
28 - Doplnění záměru směny pozemků města se spol. GL Development s.r.o.
29 - Směna pozemku parc.č. 17/4 za pozemek parc.č. 53/18 ve vlastnictví města, v k.ú. Pokratice
30 - Prodej pozemku parc.č.4905/3 o výměře 315 m2 v k.ú. Litoměřice
31 - Prodej pozemku parc.č. 4905/5 o výměře 446 m2 se zřízením VCB v k.ú. Litoměřice
32 - Prodej pozemku parc.č. 2115/8 v k.ú. Litoměřice
33 - Částečná revokace usnesení č. 22/1/2021 ze dne 4.2.2021 majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“
34 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
35 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 827/19 v k.ú. Litoměřice
36 - Bezúplatný převod nezapsaného pozemku parc.č. 4866/1 v k.ú. Litoměřice
37 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice
J) Procesní body 2
38 - Informace
39 - Interpelace
40 - Diskuze
41 - Závěr

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Nové body

B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV - předkládá: Ing. Radek Lončák MBA

usnesení č. 27/3/2022
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 5.4. 2022 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

7 - Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2021 - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesení č. 28/3/2022
ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

8 - Změna zřizovací listiny PO TSM - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesení č. 29/3/2022
ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1,412 01 Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

C) Odbor územního rozvoje
9 - Vydání změny č.3 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesení č. 30/3/2022
ZM bere na vědomí v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, že zpracovaná Změna č. 3 Územního plánu Litoměřice není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 s platností ode dne 1. 9. 2021, s úplným zněním Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje po vydání 1., 2. a 3. aktualizace s nabytím účinnosti ke dni 6. 8. 2020, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.• ZM bere na vědomí vyhodnocení uplatněných připomínek v průběhu pořízení návrhu Změny č. 3 Územního plánu Litoměřice, které je obsaženo v kapitole 16 textové části odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Litoměřice.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

usnesení č. 31/3/2022

ZM schvaluje vyhovění námitce uplatněné v průběhu pořízení návrhu Změny č. 3 Územního plánu Litoměřice, která je včetně vyhodnocení obsažena v kapitole 15 textové části odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Litoměřice.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

usnesení č. 32/3/2022
ZM schvaluje vydání Změny č. 3 Územního plánu Litoměřice ve smyslu § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona, přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., části šesté správního řádu a § 84 odst. 2 písm. y) zákona o obcích.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

10 - Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 4040 v k.ú. Litoměřice - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesení č. 33/3/2022
ZM schvaluje zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 4040 v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 14, Proti: 1, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 0

 

D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
11 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2022 - dotace nad 50 tis. Kč - předkládá: Mgr. Karel Krejza

usnesení č. 34/3/2022
ZM schvaluje:
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2022 (návrh viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

12 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2022 - dotace nad 50 tis. Kč - předkládá: Mgr. Karel Krejza

usnesení č. 35/3/2022
ZM schvaluje:
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2022 (návrh viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu). c) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

13 - Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s. - předkládá: Mgr. Karel Krejza

usnesení č. 36/3/2022
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s., se sídlem Tisá 470, 403 36 Tisá, IČO: 69291217 na uskutečnění projektu: „Hasičské slavnosti Litoměřice 2022“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

Ing. Fišera nahlásil vztah k projednávanému bodu č. 14

14 - Poskytnutí navýšení dotací na celoroční činnost sportovním spolkům - předkládá: Mgr. Karel Krejza
Diskutoval: Ing. Fišera (odkaz na videozáznam: https://www.litomerice.cz/zaznam-z-jednani-zm)

usnesení č. 37/3/2022
ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 200.000 Kč pro FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku na rok 2022
b) poskytnutí účelové dotace ve výši 890.000 Kč pro HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku na rok 2022
c) poskytnutí účelové dotace ve výši 310.000 Kč pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., IČO: 270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku na rok 2022
d) poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč pro TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Sovova 709/5, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku na rok 2022
e) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 20, Proti: 1, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

 

15 - Schválení Dodatku č. 1 ke zřizovací listině - PO MKZ v Litoměřicích - předkládá: Mgr. Karel Krejza

usnesení č. 38/3/2022
ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Městských kulturních zařízení v Litoměřicích, příspěvkové organizaci, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

16 - Nová zřizovací listina PO Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích - předkládá: Mgr. Karel Krejza

usnesení č. 39/3/2022
ZM schvaluje zřizovací listinu PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

17 - Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2022 - předkládá: Mgr. Karel Krejza

usnesení č. 40/3/2022
ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR Litoměřice ze zdrojů MK ČR na rok 2022 ve výši 1.155.000 Kč a z rozpočtu města Litoměřice ve výši 500.000 Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

E) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
18 - Dotační program “Podpora sociálních služeb pro rok 2022 - předkládá: Lukas Wünsch

usnesení č. 41/3/2022
a) ZM schvaluje přidělení dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2022“ subjektům uvedeným v příloze č. 1 a zároveň s těmito subjekty schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové veřejnoprávní smlouvy (příloha č. 1 a vzorová smlouva viz přílohy orig. zápisu).
b) ZM schvaluje nepřidělení dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2022“ subjektům uvedeným v příloze č. 2 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

19 - Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - předkládá: Lukas Wünsch

usnesení č. 42/3/2022
ZM schvaluje:
a) poskytnutí finančních prostředků ve výši 150.000 Kč na chod Akademie umění III. věku Základní umělecké škole, příspěvkové organizaci v Litoměřicích na chod Akademie umění III. věku, Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410
b) uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 150.000 Kč Základní umělecké škole, Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (vzor smlouvy viz orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

usnesení č. 43/3/2022
ZM schvaluje:
a) poskytnutí finančních prostředků ve výši 200.000 Kč Fondu ohrožených dětí Klokánek, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00499277
b) uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000 Kč Fondu ohrožených dětí Klokánek, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00499277 (vzor smlouvy viz orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

usnesení č. 44/3/2022
ZM schvaluje:
a) poskytnutí finančních prostředků ve výši 50.000 Kč určených na náklady spojených se službou "charitní šatník" Diecézní charity Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939
b) uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939 (vzor smlouvy viz orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

usnesení č. 45/3/2022

ZM schvaluje:
a) poskytnutí finančních prostředků ve výši 150.000 Kč určených na náklady spojených se službou "dobrovolnické centrum" Diecézní charity Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939
b) uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 150.000 Kč Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939 (vzor smlouvy viz orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

F) Odbor životního prostředí
20 - Vyřazení pohledávky firmy RENTCENTRUM, spol. s r. o. - výstavba dopravního hřiště - předkládá: Lenka Brožová
Diskuze: Ing. Kocánek, Ing. Brunclíková, MBA, Bc. Skoková (odkaz na videozáznam: https://www.litomerice.cz/zaznam-z-jednani-zm)

ZM schvaluje odpis pohledávky firmy RENTCENTRUM, spol. s r. o., IČO: 48028231, se sídlem Vinohradská 1210/60, Praha 3 ve výši 453.255,72 Kč.

Hlasováním: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 11, Nehlasovalo: 0
Návrh odpisu pohledávky nebyl přijat.

 

G) Útvar obrany a krizového řízení
21 - Poskytnutí dotace pro Územní odbor Litoměřice HZS Ústeckého kraje - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesení č. 46/3/2022
a) ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 100.000 Kč pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, se sídlem Ústí nad Labem, Horova 1340/10, IČO: 708 86 300, na podporu modernizace věcného vybavení stanice Litoměřice.
b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, se sídlem Ústí nad Labem, Horova 1340/10, IČO: 708 86 300 (žádost a smlouva viz příloha orig. zápisu).
c) ZM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

H) Kancelář starosty a tajemníka
22 - Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesení č. 47/3/2022
ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let: Mgr. S. V., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxx, Litoměřice, - D. M., nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxxx, Litoměřice, - Ing. M. P., nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Litoměřice, - Ing. Bc. J. K., nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Litoměřice (podklady viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

23 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesení č. 48/3/2022
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

V 16:50 hod. odešel MUDr. Jenček - 22 členů ZM

 

I) Odbor správy nemovitého majetku města
24 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesení č. 49/3/2022
ZM schvaluje záměr prodeje klasické hrobky v sektoru IV., s evidenčním číslem 134, na Městském hřbitově v Litoměřicích.

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

25 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesení č. 50/3/2022
ZM schvaluje záměr prodeje klasické hrobky v sektoru IV.A, s evidenčním číslem 168, na Městském hřbitově v Litoměřicích.

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

26 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/36, jehož součástí je stavba bez čp/če v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesení č. 51/3/2022
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/36, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 493 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba v k.ú. Litoměřice. Podmínky prodeje (způsob prodeje, stanovení minimální kupní ceny) budou projednány Radou města Litoměřice a následně zveřejněny na úřední desce města.

Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

 

27 - Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3886/11 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesení č. 52/3/2022
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3886/11 o výměře 1324 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO:69797111.

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

28 - Doplnění záměru směny pozemků města se spol. GL Development s.r.o. - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesení č. 53/3/2022
ZM schvaluje doplnění záměru směny pozemků (usnesení č. 126/5/2021 ze dne 16.9.2021) ve vlastnictví města, dle nezapsaných GP (nemovitosti v bývalých kasárnách Pod Radobýlem a Jiřího z Poděbrad) o pozemky parc. č. 5227/36 a 5227/39 za pozemky parc. č. 5226/1 a 5226/2 ve vlastnictví společnosti GL Development, s.r.o., Na Vinici 948/13, Litoměřice, IČO: 09637338, vše v k.ú Litoměřice.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 6, Nehlasovalo: 0

 

29 - Směna pozemku parc.č. 17/4 za pozemek parc.č. 53/18 ve vlastnictví města, v k.ú. Pokratice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesení č. 54/3/2022
ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Pokratice, a to nezapsaný pozemek parc.č. 53/18 o výměře 51 m2 z vlastnictví města do vlastnictví pana T. Č., nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Litoměřice a pozemku parc.č. 17/4 o výměře 35 m2 z vlastnictví pana T. Č. do vlastnictví města, s tím, že pan T.Č. doplatí městu Litoměřice rozdíl ceny směňovaných pozemků ve výši 106.200 Kč, 1/2 nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 5.142 Kč, 1/2 nákladů za vypracování GP ve výši 4.235 Kč a 1/2 správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

30 - Prodej pozemku parc.č.4905/3 o výměře 315 m2 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba
Diskuze: Roman Kozák  - odkaz na videozáznam: https://www.litomerice.cz/zaznam-z-jednani-zm)

usnesení č. 55/3/2022
ZM schvaluje prodej pozemku, dle nezapsaného GP parc.č. 4905/3 o výměře 315 m2 (orná) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku (cena vyhlášková) 204.700 Kč paní M. K., nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Litoměřice. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, dále kupující uhradí náklady na znalecký posudek ve výši 3.025 Kč, náklady za vypracování GP ve výši 3.630 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena nižší než cena v místě a čase obvyklá je zdůvodněna tím, že prodávaný pozemek tvoří s rodinným domem funkční celek (je oplocený). Jedná se o pozemek nepotřebný pro město, bez možnosti jiného využití než jako příjezdová cesta k rodinnému domu. Pozemek se nachází v zátopové zóně.

Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 0

 

31 - Prodej pozemku parc.č. 4905/5 o výměře 446 m2 se zřízením VCB v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesení č. 56/3/2022
ZM schvaluje prodej pozemku, dle nezapsaného GP parc.č. 4905/5 o výměře 446 m2 (orná) se zřízením VCB práva chůze a jízdy ve prospěch pozemků parc.č. 4905/3, parc.č. 4905/4, parc.č.4903/5, a parc.č. 4904 v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku (cena vyhlášková) 279.800 Kč panu M. B., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, Litoměřice. Kupní cena bude uhrazena takto: 1/2 ceny před podpisem kupní smlouvy a 1/2 ceny do 31.12.2022. Dále kupující uhradí náklady na znalecký posudek ve výši 3.025 Kč, náklady za vypracování GP ve výši 3.630 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena nižší než cena v místě a čase obvyklá je zdůvodněna tím, že prodávaný pozemek tvoří s rodinným domem funkční celek (je oplocený). Jedná se o pozemek nepotřebný pro město, bez možnosti jiného využití než jako příjezdová cesta k rodinnému domu. Pozemek se nachází v zátopové zóně, nad částí pozemku je vedení energetického zařízení (nadzemní VN).

Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 0

 

32 - Prodej pozemku parc.č. 2115/8 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesení č. 57/3/2022
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2115/8 o výměře 5 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice Správě železnic, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, Praha, IČO: 70994234, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 3.118 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

33 - Částečná revokace usnesení č. 22/1/2021 ze dne 4.2.2021 majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“ - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesení č. 58/3/2022
ZM částečně revokuje usnesení č. 22/1/2021 ze dne 4.2.2021 a schvaluje prodej pozemků v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 2808 m2 (seznam pozemků viz příloha orig. zápisu) v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“ Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČO: 70892156, za cenu smluvní ve výši 280.800 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

34 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesení č. 59/3/2022
ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu z jednání ze dne 30.3.2022 pod číslem 5 (zápis č. 1-2,4-7) odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 0

 

35 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 827/19 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesení č. 60/3/2022
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 718/2022 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 827/19 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřice.

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

36 - Bezúplatný převod nezapsaného pozemku parc.č. 4866/1 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesení č. 61/3/2022
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 615/2022 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 4866/1 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřice, se zřízením věcného práva – zákazu zcizení a zákazu zatížení zástavním právem na dobu 10 let.

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

37 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesení č. 62/3/2022
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 817/2022 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřic, se zřízením věcného práva – zákazu zcizení a zákazu zatížení zástavním právem na dobu 20 let.

Hlasování: Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

J) Procesní body 2

38 - Informace
Lukas Wünsch – pozval zastupitele a veřejnost na projednání s občany (lokality: Pokratická, Miřejovická stráň, lokalita pod horním vlakovým nádražím a pod Mostnou horou). Místa a datumy projednávání jsou uvedeny na stránkách města.
Mgr. Hermann – informoval o jednáních školního fóra ZŠ.
Mgr. Chlupáč – informoval o jednáních krizového řízení a o zajišťování základních životních potřeb uprchlíků – ubytování, stravování, zdravotní péče, školní a předškolní docházka, vč. jazykových kurzů a pomoc při hledání zaměstnání. Na webových stránkách města jsou uvedené kontakty na osoby určené na jednotlivých odborech, které zajišťují individuální požadavky v daných oblastech.

39 - Interpelace
Písemná interpelace Mgr. Panaše – dotaz na rozšíření městského hřbitova 

40 - Diskuze
Diskuze: Mgr. Panaš, Ing. Gryndler, Mgr. Chlupáč
(odkaz na videozáznam: https://www.litomerice.cz/zaznam-z-jednani-zm)

41 - Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast
a ukončil jednání ZM v 17:35 hod.
Příští zasedání se koná dne 23. června 2022 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

 

 
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 


Lukas Wünsch     a       Ing. Josef Douša
ověřovatelé zápisu

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:35 hodin
Zápis byl vyhotoven 22. dubna 2022

 

 Přílohy:

podklady jednání (.pdf)

písemná interpelace od Mgr. Panaše (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu