ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

1. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 27.1.2022

USNESENÍ
V Ý P I S
1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného 27. 1. 2022 od 16:00 hodin v Kulturní a konferenční centrum v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028

 

Počet přítomných členů ZM: 23

 

usnesení č. 1/1/2022
Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:
PhDr. Hrbek, Ing. Löwy, Mgr. Hermann

 

usnesení č. 2/1/2022
Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:
Ing. Matys, Mgr. Červín

 

usnesení č. 3/1/2022
Doplnění/stažení bodů programu
ZM schvaluje úpravu původního bodu 9. Prodej 40 % podílu města ve společnosti 1. GTE na 6. Prodej studií a postoupení licence od společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. v souvislosti s její transformací

 

usnesení č. 4/1/2022
Hlasování o programu
ZM schvaluje program dnešního jednání.

Program:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu


B) SMART CITY Litoměřice
6 - Prodej studií a postoupení licence od společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. v souvislosti s její transformací
C) Odbor ekonomický
7 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
8 - Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.

D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
9 - Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2022
E) Tajemník
10 - Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2021
F) Různé
11 - Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2022
G) Odbor správy nemovitého majetku města
12 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 2115/8 v k.ú. Litoměřice
13 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1387/4 v k.ú. Litoměřice
14 - Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2472/45 v k.ú. Litoměřice
15 - Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 827/19 v k.ú. Litoměřice
16 - Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
17 - Přijetí daru hřbitovní stavby – hrobky

H) Procesní body 2
18 - Informace
19 - Interpelace
20 - Diskuze
21 - Závěr

 

usnesení č. 5/1/2022
Prodej studií a postoupení licence od společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. v souvislosti s její transformací
ZM schvaluje
a) uzavření Smlouvy o postoupení práv k projektu na odkup části majetku (studie a podklady související se získáním vrtné licence pro město Litoměřice) společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, městem Litoměřice za cenu 790.000,00 Kč bez DPH + DPH v příslušné výši (návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu),

b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 6/1/2022
Rozpočtová opatření dle doporučení FV
ZM schvaluje rozdělené hlasování o předložených rozpočtových opatřeních a to tak, že samostatně bude hlasováno o položce Akce Pivovar Litoměřice- regenerace budovy B (rozpočtová alokace 27 mil. Kč pro rok 2022), ostatní navržená rozpočtová opatření budou hlasována en bloc.

 

usnesení č. 7/1/2022
Rozpočtová opatření dle doporučení FV
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 18.1. 2022 (viz příloha orig. zápisu) s výjimkou rozpočtového opatření: výdaj odboru územního rozvoje– akce Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B – výdaj ve výši 27 mil. Kč (z toho 12,5 mil. Kč podíl města, 14,5 mil. Kč předfinancování dotace ze zdrojů města) – ÚZ/ORG 8226/8210

 

usnesení č. 8/1/2022
Rozpočtová opatření dle doporučení FV
ZM schvaluje rozpočtové opatření: výdaj odboru územního rozvoje– akce Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B – výdaj ve výši 27 mil. Kč (z toho 12,5 mil. Kč podíl města, 14,5 mil. Kč předfinancování dotace ze zdrojů města) – ÚZ/ORG 8226/8210

 

usnesení č. 9/1/2022
Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.
a) ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 650.000,- Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 na činnost v roce 2022.
b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).

usnesení č. 10/1/2022
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2022
ZM schvaluje
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2022 (viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč (viz příloha orig. zápisu)
c) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 11/1/2022
Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2021
ZM bere na vědomí Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřice za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 12/1/2022
Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2022
ZM bere na vědomí plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na rok 2022.

 

usnesení č. 13/1/2022
Záměr prodeje pozemku parc.č. 2115/8 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2115/8 o výměře 5 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice.

 

usnesení č. 14/1/2022
Záměr prodeje pozemku parc.č. 1387/4 v k.ú. Litoměřice
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1387/4 o výměře 196 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice.

 

usnesení č. 15/1/2022
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2472/45 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje upřesnění předchozích podaných žádostí o převod pozemku parc.č. 2472/45 v k.ú. Litoměřice s ohledem na jeho rozdělení dle GP č. 4898-150/2020 ze dne 21.1.2021 na ČR - Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, Praha, pozemek je potřebný pro stavbu veřejně prospěšné stavby komunikace (D4).

 

usnesení č. 16/1/2022
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 827/19 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 827/19 o výměře 88 m2 (ostatní plocha – komunikace) v k.ú. Litoměřice na ČR – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO:69797111.

 

usnesení č. 17/1/2022
Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
ZM schvaluje prodej hřbitovní stavby – hrobky v sektoru III.C, s evidenčním číslem 5, na Městském hřbitově v Litoměřicích panu Lxxxxxxxx Sxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 17.670 Kč + 21 % DPH a uhrazení nákladů spojených s vyklizením hrobky (otevření hrobky, exhumace ostatků, rakev, uložení ostatků).

 

usnesení č. 18/1/2022
Přijetí daru hřbitovní stavby – hrobky
ZM schvaluje přijetí daru hřbitovní stavby – hrobky, nacházející se na Městském hřbitově v Litoměřicích, evidované pod číslem III. D-11 od pana Jxxxxxx Wxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, D-Heidelberg a zavazuje se na vlastní náklady uložit ostatky, které se nacházejí v hrobce do rakví a umístit je do osária (darovací smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová
Dne: 31.1.2022


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu