ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

1. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 4.2.2021

 

 

Z Á P I S


1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 4. 2. 2021 od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích,
se sídlem Na Valech 2028

 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis zachycuje přítomné osoby, přijatá usnesení a výsledky hlasování.
Zapsala: Eva Šimková

Zasedání řídil starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč.
Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení (pro schválení je potřeba min. 14 hlasů).
Počet přítomných členů ZM: 27

Přítomni: Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Václav Červín, Ing. Josef Douša, Ing. Ivo Elman, Jan Fišera Ing., Mgr. Petr Hermann, Mgr. Petr Hošek, PhDr. Filip Hrbek, Ing. Jan Hrkal, Mgr. Ladislav Chlupáč, MUDr. Miroslav Jenček, Ing. Marek Kocánek, Roman Kozák, Mgr. Karel Krejza, MUDr. Petr Kubec, Ing. Radek Lončák MBA, Ing. Radek Löwy, Ing. Vladimír Matys, Mgr. Petr Panaš, Jaroslav Růžička, Tomáš Sarnovsky, PhDr. Lenka Simerská, Jiří Skřivánek, Aleš Stibal, MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Leoš Vysoudil MBA, Lukas Wünsch

 

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

Starosta Mgr. Chlupáč jmenoval složení pracovního předsednictva:
Ing. Ivo Elman, Aleš Stibal, Jaroslav Růžička

usnesením č. 1/1/2021
ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání.
Ing. Radek Lončák, MBA, Ing. Josef Douša, Jiří Skřivánek

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

 

usnesením č. 2/1/2021
ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání.
Mgr. Václav Červín, PhDr. Lenka Simerská

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

 

2 - Rezignace Mgr. Petra Klupáka a složení slibu nového člena ZM Ing. Jana Fišery - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
usnesením č. 3/1/2021
a) ZM bere na vědomí rezignaci Mgr. Petra Klupáka na funkci zastupitele města, kterou starosta města obdržel dne 18.01.2021 (rezignace viz příloha orig. zápisu).
b) ZM stanovuje měsíční odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva Ing. Janu Fišerovi v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády v následující výši: zastupitel a člen výboru 4.281 Kč. Odměna se stanoví s účinností od 4.2.2021. V případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze započítat pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru, předsedy nebo člena komise obce.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

3 - Schválení zápisu minulého jednání
Vzhledem k tomu, že k zápisu z 5. jednání ZM ze dne 3.12. 2020 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

4 - Kontrola plnění bodů
Kontrola plnění usnesení 5. jednání ZM ze dne 3.12.2020

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na úřední desce města
7 - Návrh rozpočtu města na rok 2021
SPLNĚNO – schválený rozpočet zveřejněn na úřední desce města
8 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2022–2023
SPLNĚNO – schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na úřední desce města
9 - Ukončení úvěru na projekt PAVE
SPLNĚNO – dodatek ke smlouvě o úvěru podepsán oběma stranami a zveřejněn v registru smluv
10 - Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.
SPLNĚNO – dohoda podepsána oběma stranami a zveřejněna v registru smluv
11 - Zřizovací listina PO TSM Litoměřice
SPLNĚNO – podepsáno oběma stranami a předáno řediteli PO

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
12 - Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech s.r.o. - dodatek k veřejnoprávní smlouvě o dotaci
SPLNĚNO – Dodatek podepsaly obě strany a byl vyvěšen v Registru smluv
13 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 FK Litoměřicko, z.s.
SPLNĚNO – dotace vyplacena v lednu 2021
14 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 HC Stadion Litoměřice, z. s.
SPLNĚNO – dotace vyplacena v lednu 2021
15 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 Slavoj BK Litoměřice z.s.
SPLNĚNO – dotace vyplacena v lednu 2021
16 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 TJ Slovan Litoměřice z.s.
SPLNĚNO – dotace vyplacena v lednu 2021

D) Odbor územního rozvoje
17 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice
ZM neschválilo zrušení předkupního práva, tudíž nevyplývají žádné další kroky.
18 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2472/1 v k.ú. Litoměřice zřízeného z důvodu navrhovaného veřejného prostranství – lokální centrum Miřejovická stráň
SPLNĚNO – ZM zrušilo předkupní právo na uvedený pozemek z důvodu vymezení veřejně prospěšné stavby označené jako X2 - Plocha veřejného prostranství – lokální centrum Miřejovická stráň. Na pozemek však zůstává předkupní právo z důvodu vymezení veřejně prospěšné stavby označené jako D4 - Místní propojovací komunikace v prostoru Miřejovická stráň. V KN tedy zůstane pro uvedený pozemek předkupní právo nadále zapsáno a z bodu nevyplývají žádné další kroky k plnění.

E) Kancelář starosty a tajemníka
19 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad
SPLNĚNO – vyhláška vyvěšena na úřední desce a zaslána MV ČR

F) Tajemník
20 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020
SPLNĚNO

G) Útvar Pro lidi
21 - Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2021
SPLNĚNO

H) Odbor správy nemovitého majetku města
Záměry:
22 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice
Bude projednáno v ZM 4.2.2021
23 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 v k.ú. Pokratice
Bude projednáno v ZM 4.2.2021
24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2541/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – odepsáno
Prodeje:
25 - Prodej hřbitovní stavby na Městském hřbitově v Litoměřicích
SPLNĚNO
26 - Projednání ceny pozemků za zahrady (samostatné zahrady, zahrádkářské osady) v k.ú. Litoměřice a Pokratice
SPLNĚNO
27 - Prodej části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí KS
Smlouva je zaslána k podpisu
28 - Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/4, 1361/62, 1361/7 a 1361/5 v k.ú. Pokratice
PLNĚNO – je připravená smlouva o spolupráci při realizaci stavby, po zaplacení příspěvku majitelů přilehlých pozemků budou připravené darovací smlouvy
29 - Majetkoprávní dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice
Smlouva je zaslána k podpisu
30 - Prodej BJ č. 2174/6 a podílu o velikosti 1/2 jednotky garáže č. 2174/15, ulice Karla IV. v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – kupní smlouva uzavřena
31 – Částečná revokace – Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
32 - Částečná revokace – Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice
SPLNĚNO – nebude potřeba smlouva o budoucí kupní smlouvě z důvodu odvolání státního pozemkového úřadu k vydání majetku, čeká se na usnesení nejvyššího soudu, které zamítlo odvolání
33 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
SPLNĚNO
34 - Prodej BJ č. 1770/6, ulice Liškova 1770/64 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – kupní smlouva uzavřena
35 - Prodej BJ č. 400/9, ulice Topolčianská 400/4 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – kupní smlouva uzavřena
36 - Prodej BJ č. 400/18, ulice Topolčianská 400/2 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – kupní smlouva uzavřena

I) Procesní body 2
37 - Informace
38 - Interpelace
39 - Diskuze
40 - Závěr

 

5 - Doplnění/stažení bodů programu
usnesením č. 4/1/2021
Ing. Douša doplnil bod č. 15. Zveřejňování informace o stavu ovzduší na webových stránkách města
Mgr. Adámek doplnil bod č. 16. Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na rok 2021

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

6 - Hlasování o programu dnešního jednání
usnesením č. 5/1/2021
ZM schvaluje program dnešního jednání.

Program jednání:
A) Procesní body 1
1. Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2. Rezignace Mgr. Petra Klupáka a složení slibu nového člena ZM Ing. Jana Fišery
3. Schválení zápisu minulého jednání
4. Kontrola plnění bodů
5. Doplnění/stažení bodů programu
6. Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
7. Rozpočtová opatření dle doporučení FV 
8. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s. 
9. Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o. 

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
10. Záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 na realizaci akce „Atletický ovál a hřiště – Litoměřice, Havlíčkova 32" 
11. Záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024 na realizaci akce „Kalich Arena – výměna mantinelů“
12. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2021

D) Stavební úřad
13. Vznik nové ulice "Technická" 

E) Různé
14. Vydání změnové vyhlášky, kterou se upraví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
15. Zveřejňování informace o stavu ovzduší na webových stránkách města
16. Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na rok 2021

F) SMART CITY Litoměřice
17. Schválení Zřizovací listiny SMART CITY Litoměřice, organizační složky zřízené Městem Litoměřice 

G) Kancelář starosty a tajemníka
18. Schválení změny kompetencí pro starostu a 1. místostarostu 
19. Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2020

H) Odbor správy nemovitého majetku města
Majetkové záležitosti: MUDr. Štěrba
Záměry:
20. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4698/2 v k.ú. Litoměřice
21. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/43 a část pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice
22. Záměr směny pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Pokratice ul. K. Trochty
23. Záměr nákupu části pozemku parc.č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice
Prodeje:
24. Prodej pozemků v k.ú. Litoměřice majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“
25. Prodej pozemku parc.č. 4534/1 v k.ú. Litoměřice
26. Prodej pozemku parc.č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice
27. Prodej pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice
28. Prodej pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 v k.ú. Pokratice
29. Nákup 1/9 pozemku parc.č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice
30. Zrušení usnesení ZM č. 163/5/2020 ze dne 3.12.2020

I) Procesní body 2
31. Informace
32. Interpelace
33. Diskuze
34. Závěr

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

B) Odbor ekonomický

7 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV - předkládá: Ing. Radek Lončák MBA
Diskuze: Ing. Lončák, MBA
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 6/1/2021
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 25.1.2021 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

8 - Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s. - předkládá: Lukas Wünsch

p.Wünsch nahlásil vztah k projednávanému bodu.
Diskuze: p.Wünsch, písemné připomínky Mgr. Panaš
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 7/1/2021
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 650.000 Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 na činnost v roce 2021.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

9 - Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o. - předkládá: Lukas Wünsch
p.Wünsch nahlásil vztah k projednávanému bodu.
Diskuze: p.Wünsch, Mgr. Panaš, Mgr. Krejza, Ing. Kocánek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

Protinávrh Ing. Kocánka:
ZM schvaluje:
a) odklad splátek nájemného za užívání nemovitostí za měsíce leden–červen 2021 pro společnost Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 41201 Litoměřice - Předměstí, IČO: 22794701, a to do 30.11.2021.
b) prominutí úroku z prodlení dle nájemní smlouvy vypočteného ode dne splatnosti jednotlivých pohledávek za měsíce leden–červen 2021.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 1, Zdrželo se: 15, Nehlasovalo: 0
Protinávrh Ing. Kocánka nebyl přijat.

 

usnesením č. 8/1/2021
ZM schvaluje:
a) prominutí nájemného za užívání nemovitostí za měsíce leden, únor a březen 2021 pro společnost Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701, tedy pohledávku v celkové výši 181.500 Kč včetně příslušenství, úroku z prodlení dle nájemní smlouvy vypočteného ode dne splatnosti jednotlivých pohledávek do 4. 2. 2021, a to z důvodu negativního dopadu příslušných usnesení vlády ČR v rámci krizových opatření přijatých v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru na finanční situaci společnosti (dohoda o prominutí viz příloha orig. zápisu).
b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 18, Proti: 2, Zdrželo se: 7, Nehlasovalo: 0


Prezentace „Vize Zahrady Čech“ přednesla Michaela Mokrá


C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

10 - Záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 na realizaci akce „Atletický ovál a hřiště – Litoměřice, Havlíčkova 32" - předkládá: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 9/1/2021
ZM schvaluje:
a) záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 na realizaci akce „Atletický ovál a hřiště – Litoměřice, Havlíčkova 32",
b) zajištění spolufinancování akce „Atletický ovál a hřiště – Litoměřice, Havlíčkova 32" z vlastních rozpočtových prostředků Města Litoměřice ve výši minimálně 30 % způsobilých a všech nezpůsobilých výdajů akce.

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

11 - Záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024 na realizaci akce „Kalich Arena – výměna mantinelů“ - předkládá: Mgr. Karel Krejza

Ing. Fišera nahlásil vztah k projednávanému bodu.

usnesením č. 10/1/2021
ZM schvaluje:
a) záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 na realizaci akce „Kalich Arena – výměna mantinelů“,
b) zajištění spolufinancování akce „Kalich Arena – výměna mantinelů“ z vlastních rozpočtových prostředků Města Litoměřice ve výši minimálně 30 % způsobilých a všech nezpůsobilých výdajů akce.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

12 - Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2021 - předkládá: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 11/1/2021
ZM schvaluje:
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2021 (návrh viz příloha orig. zápisu),
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

D) Stavební úřad
13 - Vznik nové ulice "Technická" - předkládá: PhDr. Filip Hrbek
Diskuze: PhDr. Hrbek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 12/1/2021
ZM schvaluje zřízení nové ulice s názvem "Technická", umístěné na pozemku p. č. 5251/71 v katastrálním území Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

E) Různé
14 - Vydání změnové vyhlášky, kterou se upraví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství - předkládá: Mgr. Petr Panaš
Diskuze: Mgr. Panaš, PhDr. Hrbek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželo se: 19, Nehlasovalo: 0
Návrh nebyl přijat.

 


15 - Zveřejňování informace o stavu ovzduší na webových stránkách města - předkládá: Ing. Josef Douša
Diskuze: Ing. Douša, PhDr. Hrbek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 13/1/2021
ZM pověřuje Odbor životního prostředí a Odbor správní zajištěním mapového zobrazení aktuálního stavu ovzduší na webových stránkách města Litoměřice, jakmile to bude technicky možné.

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

16 - Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na rok 2021 - předkládá: Mgr. Jiří Adámek
Diskuze: Mgr. Adámek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 14/1/2021
ZM bere na vědomí plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na rok 2021.

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

F) SMART CITY Litoměřice
17 - Schválení Zřizovací listiny SMART CITY Litoměřice, organizační složky zřízené Městem Litoměřice - předkládá: Mgr. Karel Krejza
Diskuze: Ing. Löwy, Mgr. Panaš, Mgr. Krejza, Mgr. Chlupáč
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 15/1/2021
ZM schvaluje Zřizovací listinu SMART CITY Litoměřice, organizační složky zřízené Městem Litoměřice s účinností od 4. 2. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

G) Kancelář starosty a tajemníka
18 - Schválení změny kompetencí pro starostu a 1. místostarostu - předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
V 17:38 hod. odešel Ing. Elman - 26 členů ZM

usnesením č. 16/1/2021
ZM schvaluje změnu rozdělení kompetencí starosty a 1. místostarosty na volební období 2018-2022, a to tak, že mezi oblasti svěřené působnosti 1. místostarosty města patří s účinností ke dni 4. 2. 2021 organizační složka SMART CITY Litoměřice.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1

V 17:38 hod. přišel Ing. Elman - 27 členů ZM

 

19 - Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2020 - předkládá: Mgr. Milan Čigáš

usnesením č. 17/1/2021
ZM bere na vědomí Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřice za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

V 17:40 hod. odešli: Mgr. Hermann a MUDr. Kubec - 25 členů ZM

 

H) Odbor správy nemovitého majetku města
20 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4698/2 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 18/1/2021
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4698/2 o výměře 393 m2 (zastav. plocha) v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 23, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 2

V 17:43 hod. přišli: Mgr. Hermann a MUDr. Kubec - 27 členů ZM

 

21 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/43 a část pozemku par.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 19/1/2021
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/43 o výměře 341 m2 (ost. plocha) a část pozemku parc.č. 4008/1 (nutný oddělovací GP) vše v k.ú. Litoměřice, k realizaci stavby bytového domu na těchto pozemcích podle regulativu městského architekta. Prodej bude proveden formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě kdy podmínkou prodeje bude dokončení stavby (kolaudační souhlas), a to nejpozději do 31.12.2027.

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 6, Nehlasovalo: 0

 

22 - Záměr směny pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Pokratice ul. K. Trochty - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 20/1/2021
ZM schvaluje záměr směny pozemků dle nezapsaného GP a to parc.č. 1265/150 o výměře 12 m2 ve vlastnictví manželů PharmDr. V. Z., nar. XXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Praha a Mgr. M. Z., XXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Litoměřice za pozemek parc.č. 1265/158 o výměře 16 m2 ve vlastnictví města Litoměřice z důvodu vybudování místní komunikace.

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

23 - Záměr nákupu části pozemku parc.č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 21/1/2021
ZM schvaluje nákup části pozemku parc.č. 2472/13 o výměře cca 820 m2 v k.ú. Litoměřice potřebné pro výstavbu páteřní komunikace (nutný GP).

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

24 - Prodej pozemků v k.ú. Litoměřice majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“ - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 22/1/2021
ZM schvaluje prodej pozemků v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 3030 m2 dle GP 4870-276/2020 (viz příloha orig. zápisu) v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“ Ústeckému kraji, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu smluvní ve výši 303.000 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

25 - Prodej pozemku parc.č. 4534/1 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 23/1/2021
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4534/1 o výměře 1686 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Litoměřice manželům JUDr. J. S., nar. XXXXXXX a paní D. S., nar. XXXXXX, oba bytem XXXXXXXXXX, Litoměřice, za cenu smluvní 168.600 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

26 - Prodej pozemku parc.č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 24/1/2021
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4501/1 o výměře 182 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Litoměřice manželům panu M. J., nar. XXXXXX a paní Z. J., nar. XXXXXX, oba bytem XXXXXXXXXX, Ústí nad Labem, za cenu smluvní 18.200 Kč s podmínkou uhrazení bezesmluvního užívání pozemku ve výši 2.730 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

27 - Prodej pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 25/1/2021
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4533/1 o výměře 1592 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Litoměřice panu A. H., nar. XXXXXXX, XXXXXXXXX, Praha 7 za cenu smluvní 159.200 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

28 - Prodej pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 v k.ú. Pokratice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 26/1/2021
a) ZM ruší usnesení č. 29/2/2016 ze dne 11.2.2016.
b) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1151/1 o výměře 991 m2 (zahrada) a parc.č. 1151/2 (zast. plocha) o výměře 19 m2 v k.ú. Pokratice do podílového spoluvlastnictví (každý z kupujících podíl 1/3) paní I. M., nar.XXXXXX, XXXXXXXXX, Litoměřice, paní V. M., nar. XXXXXX a panu P. M., nar. XXXXXX, oba bytem XXXXXXXXX, Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku v čase a místě obvyklou ve výši 1.217.000 Kč a uhrazení nákladů na znalecký posudek ve výši 4.719 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.
c) ZM neschvaluje prodej pozemku parc.č. 1151/1 o výměře 991 m2 (zahrada) a parc.č. 1151/2 (zast. plocha) o výměře 19 m2 v k.ú. Pokratice do podílového spoluvlastnictví (každý z kupujících podíl 1/2 ) paní B. M., nar. XXXXXX, XXXXXXXX, Litoměřice a panu J. V., nar. XXXXXX, XXXXXXXX, Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku v čase a místě obvyklou ve výši 1.217.000 Kč + DPH v aktuální výši a uhrazení nákladů na znalecký posudek ve výši 4.719 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

29 - Nákup části pozemku parc.č. 2470/4 o velikosti podílu 1/9 v k.ú. Litoměřice - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 27/1/2021
ZM schvaluje nákup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/9 na pozemku parc.č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 15.000 Kč od pana Ing. P. H., nar. XXXXXX, XXXXXXXX, 40339 Chlumec.

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

30 - Zrušení usnesení č. 163/5/2020 ze dne 3.12.2020 - předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 28/1/2021
ZM ruší usnesení č. 163/5/2020 ze dne 3.12.2020.

Hlasování: Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

I) Procesní body 2
37 – Informace

Mgr. Chlupáč
- Informoval o jednáních s KÚÚK a krajskou zdravotní a.s. o převodu nemocnice, celý proces se posunul z důvodu ošetření dotací, aby nehrozilo jejich vrácení.
- Probíhá jednání s hejtmanem o zřízení očkovacího centra na Zahradě Čech a o dodávkách očkovacích vakcín a zajištění zdravotního personálu.
- Odklad Hasičských slavností 2020 na rok 2021 se vzhledem k epidemické situaci posouvá na červen 2022.


Mgr. Hermann
- Informoval o odkladu obhajoby Kategorie A Místní agendy 21. Odklad nebyl schválen, a proto byla zvolena cesta, že do obhajoby město nepůjde a bude tak zařazeno do Kategorie C. Projekt Zdravé město bude pokračovat nadále a město navíc nebude zatíženo velkou administrativou, kterou Kategorie A vyžadovala.


Mgr. Chlupáč
- V tuto chvíli je to správné rozhodnutí. Existuje spousta projektů, které se týkají rozvoje města a požádal tajemníka, aby členy ZM s těmito projekty seznámil.


MUDr. Štěrba
- Přečetl dopis ministra životního prostředí Richarda Brabce, v němž upozorňuje na chybné údaje týkající se zvyšujících plateb za odpady, které zveřejnil ve svém komentáři PhDr. Hrbek vydaném v Radničním zpravodaji dne 3.2.2021.


PhDr. Hrbek
- Odpověděl, že veškerá číselná data, ze kterých čerpal, pocházejí z oficiálního webu ministerstva ŽP, a že pokud jsou chybná, měl by se pan ministr obrátit na své pracovníky, kteří jsou za aktualizaci webových stránek zodpovědní. Zároveň řekl, že pokud se pan ministr cítí dotčen, tak se mu omlouvá.
Řekl: „Jsem potěšen, že pan ministr promptně reaguje na naše články v Radničním zpravodaji na druhý den od jeho vydání. Jsem rád, že se pan ministr zajímá o životní prostředí v Litoměřicích.“


Mgr. Čigáš – tajemník MěÚ
- seznámil členy ZM s uskutečněnými projekty a poté informoval o projektu pro náš úřad
nazvaný „LOKAL Litoměřice“, který je podpořen operačním programem „Zaměstnanost“ - výzva číslo 109. Celkový rozpočet projektu je cca 9 mil. Kč. Projekt je financován z ESF ve výši 85 %, 10 % hradí státní rozpočet a 5 % je financován z rozpočtu MěÚ Litoměřice. Projekt nebude generovat příjmy a spadá do kategorie veřejně prospěšných projektů.

Řekl: „Stanovili jsme si, že chceme mít úřad postavený na čtyřech základních pilířích:
- odpovědný, - kvalitní, - atraktivní, - lidský“.
Je postaven na šesti projektech:
- inovační management
- strategie komunikace s veřejností
- kvalitní model řízení založený na "společenské odpovědnosti" CSR a udržitelném rozvoji UN Global Compact a EFQM. Stavíme a vycházíme z našich základů "místní agendy 21" - kde zatím patříme k "Ačkovým" realizátorům;
- webové portály města / úřad online;
- portál občana města Litoměřice / úřad online;
- zpětná vazba od občanů. Stavíme a chceme rozvíjet nové způsoby komunikace s veřejností na základech "Desatera priorit města Litoměřice" – Zdravé město Litoměřice;
S projektem začneme 1.4.2021 a o jeho průběhu Vás budu nadále informovat. Doufám, že se do našich projektových aktivit zapojíte i vy.

 

38 – Interpelace – žádný příspěvek

 

39 – Diskuze
Diskuze: Mgr. Panaš, Mgr. Krejza, p. Wünsch, Ing. Löwy, Mgr. Chlupáč, Mgr. Čigáš (tajemník MěÚ), PhDr. Hrbek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

40 - Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast
a ukončil jednání ZM v 18:35 hod.
Příští zasedání se koná dne 22. dubna 2021 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Václav Červín a PhDr. Lenka Simerská
ověřovatelé

 

Jednání bylo ukončeno v 18:35 hodin
Zápis byl vyhotoven 8. února 2021

 

 Přílohy:

podklady ZM (.pdf)

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu