ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

5. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 3.12.2020

USNESENÍ

V Ý P I S

5. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného 3. 12. 2020 od 16:00 hodin

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028

 

Počet přítomných členů ZM: 26

 

132/5/2020

Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:

MUDr. Kubec, Mgr. Adámek, Mgr. Hermann

 

133/5/2020

Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:

Ing. Matys, L. Wünsch

 

134/5/2020

Doplnění/stažení bodů programu

ZM schvaluje stažení bodu č. 29 - Nákup pozemků parc. č. 3877/1, 3877/2 a 3877/3 v k. ú. Litoměřice.

 

135/5/2020

Doplnění/stažení bodů programu

ZM schvaluje stažení bodu č. 32 - Prodej pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby, pozemku parc. č. 4008/52 a č. 4008/53 a částí přilehlých pozemků dle nezapsaného GP v k. ú. Litoměřice.

 

136/5/2020

Hlasování o programu

ZM schvaluje program dnešního jednání.

Program:

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Návrh rozpočtu města na rok 2021
8 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2022 - 2023
9 - Ukončení úvěru na projekt PAVE
10 - Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.
11 - Zřizovací listina PO TSM Litoměřice
C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
12 - Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech s.r.o. - dodatek k veřejnoprávní smlouvě o dotaci
13 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 FK Litoměřicko, z.s.
14 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 HC Stadion Litoměřice, z. s.
15 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 Slavoj BK Litoměřice z.s.
16 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 TJ Slovan Litoměřice z.s.
D) Odbor územního rozvoje
17 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice
18 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2472/1 v k.ú. Litoměřice zřízeného z důvodu navrhovaného veřejného prostranství – lokální centrum Miřejovická stráň
E) Kancelář starosty a tajemníka
19 - Obecně závazná vyhláška o místní poplatku za komunální odpad
F) Tajemník
20 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020
G) Útvar Pro lidi
21 - Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2021
H) Odbor správy nemovitého majetku města
22 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice
23 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 v k.ú. Pokratice
24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2541/1 v k.ú. Litoměřice
25 - Prodej hřbitovní stavby na Městském hřbitově v Litoměřicích
26 - Projednání ceny pozemků za zahrady (samostatné zahrady, zahrádkářské osady) v k.ú. Litoměřice a Pokratice
27 - Prodej části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí KS
28 - Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/4, 1361/62, 1361/7 a 1361/5 v k.ú. Pokratice
29 - Majetkoprávní dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice
30 - Prodej BJ č. 2174/6 a podílu o velikosti 1/2 jednotky garáže č. 2174/15, ulice Karla IV. v k.ú. Litoměřice
31 - Částečná revokace - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice
32 - Částečná revokace - Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice
33 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
34 - Prodej BJ č. 1770/6, ulice Liškova 1770/64 v k.ú. Litoměřice
35 - Prodej BJ č. 400/9, ulice Topolčianská 400/4 v k.ú. Litoměřice
36 - Prodej BJ č. 400/18, ulice Topolčianská 400/2 v k.ú. Litoměřice
I) Procesní body 2
37 - Informace
38 - Interpelace
39 - Diskuze
40 - Závěr

 

137/5/2020

Rozpočtová opatření dle doporučení FV

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23.11. 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

138/5/2020

Návrh rozpočtu města na rok 2021

ZM schvaluje rozpočet města Litoměřice na rok 2021 v těchto parametrech:

PŘÍJMY ve výši: 539 485 tis. Kč

VÝDAJE ve výši: 512 498 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ ve výši: - 26 987 tis. Kč

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé účelové zdroje (ÚZ) rozpočtu – v rozpočtu definováno 5místným účelovým znakem (viz příloha orig. zápisu).

 

139/5/2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2022 - 2023

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Litoměřice na období 2022 - 2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

140/5/2020

Ukončení úvěru na projekt PAVE

ZM schvaluje:

a) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, ve výši 90 mil. Kč, na financování podílu města na projektu „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR, Litoměřice“ a ukončení platnosti Smlouvy o úvěru ke dni 15.12.2020 (Dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

141/5/2020

Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.

ZM schvaluje:

a) prominutí nájemného za užívání nemovitostí za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020 a druhou splátku nájmu za užívání movitých věcí pro společnost Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701, tedy pohledávku v celkové výši 456.303,20 Kč včetně příslušenství, úroku z prodlení dle nájemní smlouvy vypočteného ode dne splatnosti jednotlivých pohledávek do 3.12.2020, a to z důvodu negativního dopadu příslušných usnesení vlády ČR v rámci krizových opatření přijatých v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru na finanční situaci společnosti (dohoda o prominutí viz příloha orig. zápisu).

b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

142/5/2020

Zřizovací listina PO TSM Litoměřice

ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, se sídlem Kamýcká 2335, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

 

143/5/2020

Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech s.r.o. - dodatek k veřejnoprávní smlouvě o dotaci

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/187/2020 ze dne 30. 9. 2020 mezi Zahradou Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

144/5/2020

Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 FK Litoměřicko, z.s.

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 1.800.000 Kč pro FK Litoměřicko, z.s., U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 71 361 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2021.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/203/2020 mezi Městem Litoměřice a FK Litoměřicko, z.s., U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 71 361 (viz příloha orig. zápisu).

 

145/5/2020

Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 HC Stadion Litoměřice, z. s.

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.310.000 Kč pro HC Stadion Litoměřice, z. s., Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 129 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2021.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/202/2020 mezi Městem Litoměřice a HC Stadion Litoměřice, z. s., se sídlem Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 129 (viz příloha orig. zápisu).

 

146/5/2020

Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 Slavoj BK Litoměřice z.s.

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 1.890.000 Kč pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 270 09 441 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2021.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/204/2020mezi Městem Litoměřice a Slavojem Basketbalový klub Litoměřice, z.s., Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 270 09 441 (viz příloha orig. zápisu).

 

147/5/2020

Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 TJ Slovan Litoměřice z.s.

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 720.000 Kč pro TJ Slovan Litoměřice z.s., Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 68 955 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2021.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/205/2020 mezi Městem Litoměřice a TJ Slovanem Litoměřice z.s., Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 68 955 (viz příloha orig. zápisu).

 

148/5/2020

Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje zrušení předkupního práva pro pozemek parc.č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice.

 

149/5/2020

Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2472/1 v k.ú. Litoměřice zřízeného z důvodu navrhovaného veřejného prostranství – lokální centrum Miřejovická stráň

ZM schvaluje zrušení předkupního práva pro pozemek parc.č. 2472/1 v k.ú. Litoměřice zřízeného z důvodu navrhovaného veřejného prostranství X2 – lokální centrum Miřejovická stráň.

 

150/5/2020

Obecně závazná vyhláška o místní poplatku za komunální odpad

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se stanovením výše místního poplatku 696 Kč (viz příloha orig. zápisu).

 

151/5/2020

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020

ZM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2020.

 

152/5/2020

Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2021

ZM schvaluje Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

153/5/2020

Záměr prodeje pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4533/1 o výměře 1592 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Litoměřice.

 

154/5/2020

Záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje záměr prodej pozemku parc.č. 1151/1 o výměře 991 m2 (zahrada) a parc.č. 1151/2 (zast. plocha) o výměře 19 m2 v k.ú. Pokratice za cenu nového ZP v čase a místě obvyklou.

 

155/5/2020

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2541/1 v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2541/1 o výměře 119 m2 v k.ú. Litoměřice.

 

156/5/2020

Prodej hřbitovní stavby na Městském hřbitově v Litoměřicích

ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované hřbitovní stavby (klasické hrobky) v sektoru I.Jshr, s evidenčním číslem 529, na Městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku 12.630 Kč + 21% DPH paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.

 

157/5/2020

Projednání ceny pozemků za zahrady (samostatné zahrady, zahrádkářské osady) v k.ú. Litoměřice a Pokratice

ZM nerevokuje své usnesení č. 102/4/2014 ze dne 5.6.2014 a ponechává smluvní ceny pozemků, které se dle územního plánu nachází v zahrádkářských osadách (pozemky pod chatkami a samostatné zahrady) v k.ú. Litoměřice a k.ú. Pokratice ve výši: pozemek pod chatkou 300,- Kč/m2, zahrada 100 Kč/m2. Cena nižší než v místě a čase obvyklá je stanovena z toho důvodu, že se jedná o pozemky, které zahrádkáři na své náklady rekultivovali pro rekreační a volnočasové aktivity (např. úpravy svažitého terénu).


158/5/2020

Prodej části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí KS

ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č. 2994/3 o výměře cca 50 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný GP) za účelem výstavby trafostanice společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za cenu smluvní ve výši 1.550 Kč/m2 + DPH, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 2994/3 o výměře cca 50 m2 s budoucím kupujícím.

 

159/5/2020

Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/4, 1361/62, 1361/7 a 1361/5 v k.ú. Pokratice

a) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/5 o výměře 1321 m2 (orná půda) včetně inženýrských sítí v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od manželů Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litvínov.

b) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1361/4 o výměře 1493 m2 (ovocný sad) včetně inženýrských sítí v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od podílových spoluvlastníků manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lidice, a to podíl  o velikosti 3/10, od Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, a to podíl o velikosti 3/10 a od pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, a to podíl o velikosti 4/10.

c) ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/7 o výměře 293 m2 (orná půda) a parc.č. 1361/62 o výměře 33 m2 (ovocný sad) včetně inženýrských sítí v k.ú. Pokratice, do vlastnictví města Litoměřice od podílových spoluvlastníků Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, a to podíl o velikosti 1/10, od pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, a to podíl o velikosti 5/10 a od pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, a to podíl o velikosti 4/10.

d) ZM uzavření smluv o bezúplatném převodu pozemků uvedených pod body a) až c) tohoto usnesení podmiňuje předchozím uzavřením smluv o finanční spoluúčasti na dobudování komunikace s vlastníky 22 přilehlých pozemků uvedených v příloze a provedení úhrady spoluúčasti ve výši 50.000 Kč od každého vlastníka přilehlého pozemku na účet města Litoměřice (manželé jako společní vlastníci pozemku se pro tento účel považují za jednoho vlastníka).

 

160/5/2020

Majetkoprávní dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice

a) ZM schvaluje majetkoprávní dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice formou souhlasného prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků dle GP č. 1481-201412/2020 mezi městem Litoměřice a ČR Povodím Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov, IČO 70889988 (viz příloha orig. zápisu).

b) ZM schvaluje majetkoprávní dořešení pozemků (dle nezapsaného GP č. 1481-201412/2020) a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka formou směnné smlouvy takto: město Litoměřice smění pozemky parc.č. 600/67 o výměře 2 m2 (ost. plocha) a 657/95 o výměře 12 m2 (ost. plocha) vše v k.ú. Pokratice a ČR- Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov, IČO 70889988, smění pozemky parc.č. 363/17 o výměře 11 m2 (ost. plocha), 363/18 o výměře 18 m2 (ost. plocha) a 646/5 o výměře 16 m2 (vodní plocha) vše v k.ú. Pokratice, směna pozemků bude bez finančního vyrovnání (viz příloha orig. zápisu).

 

161/5/2020

Prodej BJ č. 2174/6 a podílu o velikosti 1/2 jednotky garáže č. 2174/15, ulice Karla IV. v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 2174/6 vymezené v pozemku parc. č. 4014/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 685 m2, jehož součástí je budova č.p. 2174, obec Litoměřice, část obce Předměstí a spoluvlastnického podílu o velikosti 707/10000 na společných částech nemovité věci - tj. pozemku parc. č. 4014/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2174 a pozemku parc. č. 4014/1 zahrada o výměře 327 m2, dále podílu o velikosti 1/2 na jednotce garáže č. 2174/15 vymezené v pozemku parc. č. 4014/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 685 m2, jehož součástí je budova č.p. 2174, obec Litoměřice, část obce Předměstí a spoluvlastnického podílu o velikosti 314/20000 na společných částech nemovité věci tj. pozemku parc. č. 4014/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 2174 a na pozemku parc. č. 4014/1 zahrada, o výměře 327 m2 za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 2.000.555 Kč panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice.

 

162/5/2020

Částečná revokace - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice

ZM částečně revokuje usnesení č. 124/4/2020 ze dne 17.9.2020 a schvaluje uzavření smlouvy č. 2127/2020 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem - pozemkům parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice, od ČR-ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice. Smlouvou o bezúplatném převodu bude zřízeno věcné břemeno spočívající v závazku města Litoměřice nezcizit předmětné nemovité věci a nezatížit je zástavním právem, a to po dobu 5 let od právních účinků vkladu.

 

163/5/2020

Částečná revokace - Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice

ZM částečně revokuje usnesení č. 129/4/2020 ze dne 17.9.2020 a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 celkem o výměře 33571 m2 (orná půda) v k.ú. Třeboutice, za cenu smluvní ve výši 1.000.000 Kč, od Biskupství litoměřického, IČO: 00445126, sídlo Dómské náměstí 1/1, Litoměřice.


164/5/2020

Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu ze dne 9.11.2020 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

 

165/5/2020

Prodej BJ č. 1770/6, ulice Liškova 1770/64 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1770/6, v domě č.p. 1770 stojícím na pozemku parc. č. 2536/6 a souvisejících podílů ve výši 230/10000 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.305.000 Kč panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice.

 

166/5/2020

Prodej BJ č. 400/9, ulice Topolčianská 400/4 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 400/9, v domě č.p. 400 stojícím na pozemku parc. č. 3008 a souvisejících podílů ve výši 3573/125000 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.210.000 Kč panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice.

 

167/5/2020

Prodej BJ č. 400/18, ulice Topolčianská 400/2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 400/18, v domě č.p. 400 stojícím na pozemku parc. č. 3008 a souvisejících podílů ve výši 3573/125000 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.185.000 Kč panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice.

 
 
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města
 
 
Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města
 
Zapsala: Eva Chrudimská
Dne: 8.12.2020

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu