ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

7. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 9.12.2021

USNESENÍ

V Ý P I S

7. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného 9. 12. 2021 od 16:00 hodin

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Počet přítomných členů ZM: 23

 

usnesení č. 140/7/2021

Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:

Mgr. Krejza, J. Skřivánek, Ing. Hrkal

 

usnesení č. 141/7/2021

Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:

MUDr. Vysoudil, MBA, Mgr. Adámek

 

usnesení č. 142/7/2021

Hlasování o programu

ZM schvaluje program dnešního jednání.

Program jednání:

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2022
8 - Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2022
9 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Litoměřice na období 2023 - 2024
10 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“
11 - Dodatek č. 2 k investiční dotaci na modernizaci porodního sálu
C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
12 - Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.
13 - Žádost o poskytnutí dotace - Institut technického vzdělávání, z.ú.
14 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 FK Litoměřicko, z.s.
15 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 HC Stadion Litoměřice, z.s.
16 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 Slavoj BK Litoměřice, z.s.
17 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 TJ Slovan Litoměřice z.s.
18 - Prominutí splátky – návratná finanční výpomoc Slavoj Litoměřice, z.s.
D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
19 - Schválení 6. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Litoměřice 2022 - 2025
E) Odbor územního rozvoje
20 - Návrh na pořízení změny územního plánu, pozemky parc. č. 2652/1 a 2653/14 oba k.ú. Litoměřice
21 - Návrh na pořízení změny územního plánu, pozemky parc. č. 4650/1, 4650/6, 4650/7, 4650/8, 4650/9, 4650/10 vše v k.ú. Litoměřice
22 - Zrušení předkupního práva určeného pro veřejně prospěšnou stavbu D22 - Prostor křižovatky na Vojtěšském náměstí
23 - Zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 2355/5, 2355/166, 2355/167, 2355/168, 2355/149, 2355/162, 2355/163, 2355/164 vše v k.ú. Litoměřice
24 - Uplatnění předkupního práva k pozemkům parc. č. 2354/14, 2357/1, 2359, 2354/52 vše v k.ú. Litoměřice
F) Odbor životního prostředí
25 - Prezentace výsledků vodohospodářské studie pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení
G) Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
26 - Marketingový plán města Litoměřice 2022 / 2023
27 - Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu
H) Kancelář starosty a tajemníka
28 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
29 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o změně vyhlášky č. 2/2016 o místním poplatku za zábor veřejného prostranství
I) Různé
30 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2021
J) Odbor správy nemovitého majetku města
31 - Záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice
32 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2653/2 v k.ú. Litoměřice
33 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 5172/8 v k.ú. Litoměřice
34 - Adresný záměr směny pozemků: parc. č. 691/2 a část parc. č. 723/1 v k.ú. Pokratice za pozemky v areálu bývalých TSM Litoměřice u vodního cvičiště v k.ú. Litoměřice
35 - Adresný záměr směny pozemků vše v k.ú. Litoměřice
36 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/8 včetně stavby v k.ú. Litoměřice
37 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 55/1 včetně části stavby č.p. 282 v k.ú. Litoměřice
38 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
39 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
40 - Prodej pozemku parc. č. 828/9 v k.ú. Litoměřice
41 - Prodej pozemku parc. č. 1491 v k.ú. Litoměřice
42 - Bezúplatný převod (darování) pozemků parc. č. 2472/12 a 2472/30 v k.ú. Litoměřice
43 - Bezúplatný převod pozemků parc. č. 4191, 5156/1 a 5291/5 v k.ú. Litoměřice
K) Procesní body 2
44 - Informace
45 - Interpelace
46 - Diskuze
47 - Závěr

 

usnesení č. 143/7/2021

Rozpočtová opatření dle doporučení FV

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 29.11.2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 144/7/2021

Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2022

ZM schvaluje rozpočet města Litoměřice na rok 2022 v těchto parametrech:

PŘÍJMY ve výši: 529 731 tis. Kč

VÝDAJE ve výši: 561 105 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ ve výši: 31 374 tis. Kč

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé účelové zdroje (ÚZ) rozpočtu – v rozpočtu definováno 5místným účelovým znakem (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 145/7/2021

Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2022

ZM schvaluje Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 146/7/2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Litoměřice na období 2023 - 2024

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Litoměřice na období 2023 - 2024 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 147/7/2021

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace ve výši 9 mil. Kč z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 148/7/2021

Dodatek č. 2 k investiční dotaci na modernizaci porodního sálu

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi městem Litoměřice a Krajskou zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 254 88 627 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 149/7/2021

Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.

ZM schvaluje:

a) Bio Illusion s.r.o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČO: 629080479, prodloužení termínu čerpání dotace na projekt natáčení filmové komedie "Název jsem zapomněl" v částce 250 tis. Kč, a to nejpozději do 15. 12. 2022,

b) Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/162/2019 uzavřené dne 25. 4. 2019 mezi Městem Litoměřice a Bio Illusion s.r.o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČO:629080479 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 150/7/2021

Žádost o poskytnutí dotace - Institut technického vzdělávání, z.ú.

ZM schvaluje:

a) poskytnutí dotace ve výši 62.000 Kč Institutu technického vzdělávání, z.ú., se sídlem Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 07562837, jako mimořádnou finanční výpomoc na financování platu vedoucí komunitního centra na období od září do prosince 2021,

b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Institutem technického vzdělávání, z.ú., se sídlem Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 07562837 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 151/7/2021

Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 FK Litoměřicko, z.s.

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 1.800.000 Kč pro FK Litoměřicko, z.s., U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 71 361, na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2022

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/187/2021 mezi FK Litoměřicko, z.s., U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 71 361 a Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 152/7/2021

Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 HC Stadion Litoměřice, z. s.

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.310.000 Kč pro HC Stadion Litoměřice, z. s., Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 129, na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2022

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/188/2021 mezi HC Stadion Litoměřice, z. s., se sídlem Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 129 a mezi Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 153/7/2021

Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 Slavoj BK Litoměřice, z.s.

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 1.890.000 Kč pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 270 09 441, na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2022

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/189/2021 mezi Slavojem Basketbalový klub Litoměřice, z.s., Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 270 09 441 a Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 154/7/2021

Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 TJ Slovan Litoměřice z.s.

ZM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 720.000 Kč pro TJ Slovan Litoměřice z.s., Sovova 709/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 68 955, na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2022

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/190/2021 mezi TJ Slovanem Litoměřice z.s., Sovova 709/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 68 955 a Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 155/7/2021

Prominutí splátky – návratná finanční výpomoc Slavoj Litoměřice, z.s.

ZM schvaluje:

a) posunutí termínu splatnosti splátky Slavoji Litoměřice, z.s., se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170, ve výši 70.000 Kč, která je splatná ke dni 31. 12. 2021 na základě veřejnoprávní smlouvy č. ŠKAS/122/2017 uzavřené s Městem Litoměřice dne 18. 5. 2017, a to do 31.12.2022,

b) uzavření Dodatku č. 4 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/122/2017 mezi Městem Litoměřice a Slavojem Litoměřice, z.s., Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170 (viz příloha orig. zápisu),

c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 156/7/2021

Schválení 6. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Litoměřice 2022 - 2025

ZM schvaluje 6. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2022 – 2025 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 157/7/2021

Návrh na pořízení změny územního plánu, pozemky parc. č. 2652/1 a 2653/14 oba k.ú. Litoměřice

a) ZM bere na vědomí předložené stanovisko pořizovatele k návrhu na změnu Územního plánu Litoměřice-pozemky parc.č. 2652/1 a 2653/14 v k.ú. Litoměřice.

b) ZM schvaluje návrh na pořízení změny Územního plánu Litoměřice-pozemky parc.č. 2652/1 a 2653/14 v k.ú. Litoměřice.

c) ZM schvaluje zařazení návrhu na změnu Územního plánu Litoměřice-pozemky parc.č. 2652/1 a 2653/14 v k.ú. Litoměřice do obsahu řešení změny č.4 Územního plánu pořizované zkráceným postupem.

 

usnesení č. 158/7/2021

Návrh na pořízení změny územního plánu, pozemky parc. č. 4650/1, 4650/6, 4650/7, 4650/8, 4650/9, 4650/10 vše v k.ú. Litoměřice

a) ZM bere na vědomí předložené stanovisko pořizovatele k návrhu na změnu Územního plánu Litoměřice-pozemky parc. č. 4650/1, 4650/6, 4650/7, 4650/8, 4650/9, 4650/10 v k.ú. Litoměřice.

b) ZM schvaluje návrh na pořízení změny Územního plánu Litoměřice-pozemky parc. č. 4650/1, 4650/6, 4650/7, 4650/8, 4650/9, 4650/10 v k.ú. Litoměřice.

c) ZM schvaluje, aby obsahem změny č.4 Územního plánu Litoměřice pořizované zkráceným postupem bylo místo původního požadavku navrhovatele nově využití pozemků parc. č. 4650/1, 4650/6, 4650/7, 4650/8, 4650/9, 4650/10 v k.ú. Litoměřice pro rekreaci.

 

usnesení č. 159/7/2021

Zrušení předkupního práva určeného pro veřejně prospěšnou stavbu D22 - Prostor křižovatky na Vojtěšském náměstí

ZM schvaluje zrušení předkupního práva určeného pro veřejně prospěšnou stavbu D22 - Prostor křižovatky na Vojtěšském náměstí k pozemkům parc. č. 1268/19, 1268/23, 1268/26, 1268/3, 1313/119, 1313/27, 1313/28, 1354/1, 1354/5, 1838/2, 1838/3, 1838/6 vše v k.ú. Litoměřice.

 

usnesení č. 160/7/2021

Zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 2355/5, 2355/166, 2355/167, 2355/168, 2355/149, 2355/162, 2355/163, 2355/164 vše v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 2355/5, 2355/166, 2355/167, 2355/168, 2355/149, 2355/162, 2355/163, 2355/164 vše v k.ú. Litoměřice.

 

usnesení č. 161/7/2021

Uplatnění předkupního práva k pozemkům parc. č. 2354/14, 2357/1, 2359, 2354/52 vše v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje neuplatnění předkupního práva k pozemkům parc. č. 2354/14, 2357/1 oba v k.ú. Litoměřice.

 

usnesení č. 162/7/2021

Prezentace výsledků vodohospodářské studie pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení

ZM projednalo a bere na vědomí studii „Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení při zvýšení neškodného odtoku z VD Nechranice a návrh ochranných protipovodňových opatření v území pod vodním dílem“ předloženou státním podnikem Povodí Ohře a financovanou Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_123/0010560.

 

usnesení č. 163/7/2021

Marketingový plán města Litoměřice 2022 / 2023

ZM bere na vědomí Marketingový plán města Litoměřice 2022/2023 (viz příloha orig. zápisu) a pověřuje odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu jeho realizací.

 

usnesení č. 164/7/2021

Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu

ZM schvaluje realizaci akce „Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu“:

a) podání žádosti o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech z výzvy č. 1/2022/117D72100 na projekt „Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu“,

b) zajištění spolufinancování projektu „Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu“ ze strany města Litoměřice ve výši minimálně 753.453 Kč.

 

usnesení č. 165/7/2021

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 166/7/2021

Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o změně vyhlášky č. 2/2016 o místním poplatku za zábor veřejného prostranství

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 167/7/2021

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2021

ZM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2021.

 

usnesení č. 168/7/2021

Záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje adresný záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice, a to část pozemku parc.č. 53/15 (přesná výměra bude určená dle GP, cca 0,50 m od stávajícího obrubníku) z vlastnictví města do vlastnictví pana Txxxxxx Čxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, za část pozemku parc.č. 17/2 o výměře cca 34 m2 z vlastnictví pana Txxxxxx Čxxxxxxxx do vlastnictví města, s tím, že pan Čxxxxxxx doplatí městu Litoměřice rozdíl ceny směňovaného pozemku dle znaleckého posudku.

 

usnesení č. 169/7/2021

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2653/2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2653/2 o výměře cca 29 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP).

 

usnesení č. 170/7/2021

Záměr prodeje pozemku parc.č. 5172/8 v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 5172/8 o výměře 277 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice.

 

usnesení č. 171/7/2021

Adresný záměr směny pozemků: parc.č. 691/2 a část parc.č. 723/1 v k.ú. Pokratice za pozemky v areálu bývalých TSM Litoměřice u vodního cvičiště v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr adresné směny pozemků parc.č. 691/2 a část parc.č. 723/1 cca 900 m2, orná půda, (nutný GP), vše v k.ú. Pokratice ve vlastnictví pana Pxxxx Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Kamýk xxxxxxxx, za pozemky včetně staveb ve vlastnictví města Litoměřice: parc.č. 4724/3, 4709/13, 4709/16, 4709/18, 4709/19, část 4724/4, 4709/3, 4724/2, 4733/3, 4733/2, 4726, 4709/4 a 4724/5 vše v k.ú. Litoměřice (nutný GP), se zřízením věcného břemene – práva chůze a jízdy a užívání zdroje labské vody k tíži pozemku parc.č. 4709/13 ve prospěch města Litoměřice a s doplatkem rozdílu ceny pro město Litoměřice.

 

usnesení č. 172/7/2021

Adresný záměr směny pozemků vše v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje adresný záměr směny pozemků parc.č. 4737 a 4736/2 (dle GP) v k.ú. Litoměřice, ve vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772, Praha, IČO: 60162694, za pozemky parc.č. 4734/2 a 4731/4 (dle GP) a parc.č. 4709/9 v k.ú. Litoměřice ve vlastnictví města Litoměřice, s tím, že převáděné pozemky ve vlastnictví města Litoměřice budou zatíženy věcným břemenem - právem chůze a jízdy ve prospěch města Litoměřice a pana Pxxxx Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Kamýk xxxxxxxx, a s doplatkem rozdílu ceny pro město Litoměřice.

 

usnesení č. 173/7/2021

Záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/8 včetně stavby v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/8 o výměře 126 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p. jiná stavba v k.ú. Litoměřice.

 

usnesení č. 174/7/2021

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 55/1 včetně části stavby č.p. 282 v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 55/1 o výměře cca 720 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je část stavby č.p. 282, v k.ú. Litoměřice (nutný GP).

 

usnesení č. 175/7/2021

Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích

ZM schvaluje záměr prodeje hřbitovní stavby – hrobky v sektoru III.C, s evidenčním číslem 5, na Městském hřbitově v Litoměřicích.

 

usnesení č. 176/7/2021

Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu z jednání ze dne 24.11.2021 (zápis č. 1-7) odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 177/7/2021

Prodej pozemku parc.č. 828/9 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný GP)

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 828/9 (ost. plocha) o výměře 15 m2 v k.ú. Litoměřice, panu Ing. Mxxxxxxxx Čxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 28.500 Kč a uhrazení nákladů za vypracování GP 7.260 Kč, znaleckého posudku 6.897 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.


usnesení č. 178/7/2021

Prodej pozemku parc.č. 1491 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1491 o výměře 431 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, manželům Mgr. Mxxxx Txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Ing. Exxxxx Txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 896.000 Kč a uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku 6.655 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 179/7/2021

Bezúplatný převod (darování) pozemků parc.č. 2472/12 a 2472/30 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje bezúplatný převod (darování) pozemků parc.č. 2472/12 o výměře 300 m2 a č. 2472/30 o výměře 577 m2 vše v k.ú. Litoměřice, z vlastnictví Ing. Mxxxxxxxx Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřice, správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.

 

usnesení č. 180/7/2021

Bezúplatný převod pozemků parc.č. 4191, 5156/1 a 5291/5 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 5071/2021 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemkům parc.č. 4191, 5156/1 a 5291/5, vše v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřice a zřízení věcného práva na dobu 10 let nezatížit převáděné pozemky zástavním právem a nevyužívat je k hospodářským či jiným výdělečným účelům (viz příloha orig. zápisu).

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města
 
 
Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Zapsala: Eva Chrudimská

Dne: 13.12.2021


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu