VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Vyhláška č. 2/2018 - kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 26. dubna 2018 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a), c) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ):
a) pes musí být veden na vodítku o maximální délce 1,5 metru tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů byl pes veden u nohy doprovázející osoby a nemohl se s nimi dostat do kontaktu,
b) pes musí být buď viditelně vybaven evidenční známkou ) vydávanou bezplatně Městským úřadem Litoměřice poplatníkům místního poplatku ze psů zavedeného městem Litoměřice (dále jen „evidenční známka“) nebo musí mít evidenční známku při sobě osoba, která psa na veřejném prostranství vede,
c) v lokalitě Střelecký ostrov na cestách, po nichž se pohybují bruslaři a cyklisté, musí být dodrženo pravidlo dle písm. a) a současně musí být učiněno další opatření, aby vedený pes nemohl ohrozit nebo omezit cyklisty a bruslaře v jejich pohybu (tím nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích, které mají před tímto ustanovením přednost). )
2) Splnění povinností uvedených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která psa na veřejném prostranství vede (doprovází) a má psa pod kontrolou a dohledem. )
3) Znečištění veřejného prostranství psími výkaly nebo jejich neodstranění je přestupkem. )
4) Další povinnosti chovatelů jsou upraveny rovněž zákony. )

Článek 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů

Pro volné pobíhání psů, které je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa, je možné použít veřejných prostranství uvedených v příloze č. 1 (není-li na nich takové volné pobíhání zakázáno nebo omezeno zákonem).

Článek 3
Zákaz vstupu se psy

1) Z důvodu ochrany zdraví a života dětí a mládeže ) se zakazuje vstup se psy do areálů dětských a sportovních hřišť přístupných jinak každému bez omezení. )
2) Z důvodu ochrany vzhledu vybrané veřejné zeleně v parcích se zakazuje vstup se psy do celého veřejně přístupného areálu parku „Václava Havla“ (s výjimkou místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací )).
3) Z důvodu ochrany vzhledu města a funkčnosti zařízení města sloužících potřebám veřejnosti se zakazuje vstup se psy na depozitní místa posypového materiálu.

Článek 4
Výjimky

Pravidla uvedená v čl. 1 odst. 1 a čl. 3 této vyhlášky se nevztahují na služební psy, pokud vykonávají činnost v souvislosti s plněním pracovních nebo služebních úkolů ), dále na psy při výkonu záchranných prací a psy asistenční a vodící (např. při doprovodu nevidomých osob).


Článek 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška:
a) č. 6/2008, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, ze dne 7. 8. 2008;
b) č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2008, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, ze dne 14. 3. 2013.

Článek 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

 
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 

 

Doložka o vyhlášení OZV
Tato obecně závazná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně se obecně závazná vyhláška zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 30.4.2018. Sejmuto z úřední desky dne:16.5.2018.

Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky: Jana Váchová (razítko, podpis)


Příloha obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Veřejná prostranství, kde je povoleno volné pobíhání psů (vždy s výjimkou všech pozemních komunikací a území honiteb):

1. Mostná hora

2. Střelecký ostrov

3. Veřejná zeleň v ulici Labská (u Labe), vyjma dětského pískoviště s herními prvky.

4. Veřejná prostranství uvnitř území vymezeného ulicemi Miřejovická, Kamýcká, Plešivecká, Raisova, Platanová, K Radobýlu a spojnicí této ulice s ulicí Miřejovickou.

5. Veřejná prostranství uvnitř území vymezeného ulicí Michalovická a jejím pokračováním v nezastavěném území, ulicí Liškova a jejím pokračováním v nezastavěném území, účelovou komunikací, která spojuje pokračování ulic Michalovická a Liškova, východní stranou oplocení areálu Mrazíren a účelovou komunikací vedoucí od tohoto oplocení k ulici Michalovická.

 

Grafické znázornění veřejných prostranství, kde je povoleno volné pobíhání psů:
přílohy

 

 Přílohy:

verze ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..