VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Vyhláška č. 2/2019 o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E

 ZASTUPITELSTVO MĚSTA LITOMĚŘICE 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019,
o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů

 Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 5. prosince 2019 usneslo usnesením č. 178/5/2019 vydat na základě § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Evidence trvale označených psů a jejich chovatelů
 1. Město Litoměřice (dále jen „Město“)1) vede evidenci psů trvale označených ve smyslu zvláštního zákona2),3) (dále jen „pes“) a jejich chovatelů (dále jen „evidence“).
 2. Chovatel psa chovaného na území Města je povinen přihlásit se do 30 dnů ode dne označení psa nebo do 30 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa, do evidence.
 3. Při přihlášení se do evidence uvede chovatel psa následující údaje:
  a) své jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu,
  b) jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa, případná zvláštní znamení,
  c) identifikační číslo psa4) a datum očipování psa, které doloží příslušným dokladem osvědčujícím takovou skutečnost,
  d)kontaktní údaje pro případ ztráty, úniku, krádeže psa.
 4. Chovatel psa je povinen pro účely evidence Městu ohlásit změny údajů uvedených v odst. 3 do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke změně takových údajů.
 5. Chovatel psa je povinen pro účely evidence Městu ohlásit ukončení chovu evidovaného psa na území Města nebo ukončení držení evidovaného psa (např. prodej, darování, úmrtí), a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Ztrátu (krádež) evidovaného psa nebo jeho únik z chovu je chovatel psa povinen nahlásit Městu do 30 dnů. 
Článek 2
Přechodná ustanovení
 1. Chovatel psa očipovaného před 31. 12. 2019, jakož i chovatel psa čitelně tetovaného před 3. 7. 2011, přihlášeného do evidence vedené podle dosavadní obecně závazné vyhlášky Města nemusí plnit povinnost dle čl. 1 odst. 2 této vyhlášky. Chovatelé a jejich psi uvedení ve větě první a dosud nepřihlášení dle věty první, splní povinnost uvedenou v čl. 1 odst. 2 této vyhlášky do 30. 1. 2020.
 2. V případě čitelného tetování provedeného před 3. 7. 2011 se do evidence nahlašuje jiný údaj obdobný údaji dle čl. 1 odst. 3 písm. c) této vyhlášky (např. unikátní číslo tetování), který osvědčí trvalé označení psa čitelným tetováním.
Článek 3
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška:
a) č. 1/2011, o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů, ze dne 5. 5. 2011;
b) č. 4/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů, ze dne 13. 12. 2012.

Článek 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 

1) prostřednictvím Městského úřadu Litoměřice
2) § 4 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů: „Očkování psa proti vzteklině podle § 4 odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.
3) čl. 17 odst. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013, ze dne 12. června 2013, o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003: „Zvířata v zájmovém chovu druhů uvedených v části A přílohy I musí být označena aplikací transpondéru nebo zřetelně čitelným tetováním provedenými před 3. červencem 2011.“; Příloha I.: „psi“; Příloha II.: „Transpondéry musí splňovat normu ISO 11784 a používat technologii HDX nebo FDX-B a umožňovat odečítání čtecím zařízením slučitelným s normou ISO 11785.
4) viz poznámka pod čarou č. 2

 

 

 Přílohy:

  OZV č. 2/2019 (.pdf)

 

 

 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..