ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

1. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 6.2.2020

Z Á P I S
1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 6. 2. 2020 od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68


Zasedání řídil starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč

 

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení (pro schválení je potřeba min.14 hlasů)

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.

Počet přítomných: 21

Přítomni:
Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Václav Červín, Ing. Josef Douša, Mgr. Petr Hermann, Mgr. Petr Hošek, PhDr. Filip Hrbek, Ing. Jan Hrkal, Mgr. Ladislav Chlupáč, MUDr. Miroslav Jenček, Roman Kozák, Mgr. Karel Krejza, MUDr. Petr Kubec, Ing. Radek Lončák MBA, Ing. Vladimír Matys, Mgr. Petr Panaš, Jaroslav Růžička, Tomáš Sarnovsky, Jiří Skřivánek, MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Leoš Vysoudil MBA, Lukas Wünsch

Omluveni: Ing. Ivo Elman, Mgr. Petr Klupák, Ing. Marek Kocánek, Ing. Radek Löwy

Nepřítomni: PhDr. Lenka Simerská, Aleš Stibal (nahlásili pozdější příchod)

Zapisovatelka: Jana Váchová

 

V úvodu jednání všichni přítomní minutou ticha uctili památku zemřelých při požáru v Domově pro osoby zdravotně postižené ve Vejprtech a zemřelého předsedy Senátu ČR Jaroslava Kubery.

 

A) Procesní body 1

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč

Starosta jmenuje pracovní předsednictvo ve složení:
PhDr. Hrbek, Mgr. Hošek, T.Sarnovsky

usnesením č. 1/1/2020
ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:
MUDr. Kubec, L.Wünsch, Ing. Matys

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)usnesením č. 2/1/2020
ZM volí ověřovatele zápisu dnešního jednání:
Mgr. Hermann, Mgr. Adámek

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)

 

2 - Schválení zápisu minulého jednání - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč

Vzhledem k tomu, že k zápisu z 5. jednání ZM dne 5.12.2019 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

3 - Kontrola plnění usnesení z 5. jednání ZM ze dne 5.12.2019 - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč

A) Procesní body 1
1. Zahájení, jmenování prac. předsednictva a volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Schválení zápisu minulého jednání
3. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání
4. Doplnění/stažení bodů programu
5. Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV
SPLNĚNO - zveřejněno na úřední desce v souladu s platnou legislativou
7. Uzavření smlouvy s ČSOB a.s. o přijetí úvěru na financování podílu města akce PAVE
SPLNĚNO – smlouva podepsána a zveřejněna v registru smluv
8. Návrh rozpočtu města na rok 2020
SPLNĚNO – schválený rozpočet zveřejněn na úřední desce v souladu s platnou legislativou
9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2021-2022
SPLNĚNO – schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na úřední desce v souladu s platnou legislativou
10. Schválení Memoranda o společném záměru k litoměřické nemocnici
SPLNĚNO: memorandum bylo na ÚK podepsáno dne 19.12.2019
11. Informování o jednání s KÚÚK ve věci Nemocnice Litoměřice, a.s.
SPLNĚNO


C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
12. FK Litoměřicko, z.s - návratná finanční výpomoc - nový splátkový kalendář
SPLNĚNO: Dodatek č. 1 k VPS podepsán 5. 12. 2019
13. Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.
SPLNĚNO: Dodatek č. 2 k VPS podepsán 9. 12. 2019
14. Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019–2023 – dodatek č. 1
SPLNĚNO: vyvěšeno na webových stránkách města
15. Zásady reklamy a označování provozoven v Litoměřicích
SPLNĚNO: vyvěšeno na webových stránkách města
16. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 FK Litoměřicko, z.s.
SPLNĚNO: VPS podepsána dne 30. 12. 2019 a dotace vyplacena
17. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 HC Stadion Litoměřice, z. s.
SPLNĚNO: VPS podepsána dne 23. 12. 2019 a dotace vyplacena
18. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 Slavoj BK Litoměřice z.s.
SPLNĚNO: VPS podepsána dne 23. 12. 2019 a dotace vyplacena
19. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 TJ Slovan Litoměřice z.s.
SPLNĚNO: VPS podepsána dne 23. 12. 2019 a dotace vyplacena
20. Podání žádosti o dotaci na akci „Obnova dožilých částí krovu včetně statického zajištění – městský dům č.p. 15/7“
SPLNĚNO: žádost podána ve stanoveném termínu
21. Prominutí splátky - návratná finanční výpomoc Slavoj Litoměřice, z.s.
SPLNĚNO: Dodatek č. 3 k VPS podepsán 23.12.2019

D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
22. Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2020
SPLNĚNO: dotační program vyhlášen
23. Program podpory sociálních služeb na rok 2020
SPLNĚNO: dotační program vyhlášen
24. Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“
SPLNĚNO: smlouva podepsána


E) Odbor územního rozvoje
25. Zrušení předkupního práva u části pozemků parc.č. 4008/95 a 4008/117, oba v k.ú. Litoměřice
PLNĚNO: zpracovává se žádost na katastrální úřad


F) Útvar Pro lidi
26. Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2020
PLNĚNO: jednotlivé odbory připravují avizované aktivity dle schváleného Akčního plánu na rok 2020
27. Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020
SPLNĚNO: projekt part. rozpočtu realizován, provoz dětského hřiště u ZŠ Havlíčkova zahájen


G) Kancelář starosty a tajemníka
28. Obecně závazné vyhlášky města Litoměřice
SPLNĚNO: vyhlášky byly vyvěšeny na úřední desce po stanovenou dobu a zaslány MV ČR ke kontrole

H) Tajemník
29. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2019
SPLNĚNO
30. Návrh úsporných opatření MěÚ Litoměřice na základě usnesení RM č. 396/14/2019
SPLNĚNO


I) Různé
31. Dodatky k nájemní a licenční smlouvě uzavřené se Zahradou Čech s.r.o.
SPLNĚNO: podepsáno oběma smluvními stranami a zveřejněno v Registru smluv

J) Odbor správy nemovitého majetku města
32. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO: oznámeno
33. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 196/63, části 194/1 a parc.č. 196/64 v k.ú. Pokratice
PLNĚNO: objednán GP, bude projednáno v ZM 2020
34. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1387/4 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO: oznámeno
35. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 657/57 v k.ú. Pokratice
PLNĚNO: objednán GP, bude projednáno v ZM 2020
36. Směna pozemků parc.č. 2469/63 za část pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO: oznámeno
37. Záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.B, evid.č. 005, na Městském hřbitově v Litoměřicích
PLNĚNO: Prodej bude projednán v ZM dne 6.2.2020
38. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/131 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
39. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 657/51 a parc.č. 657/68 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
40. Prodej BJ č. 986/44, ulice Mrázova 986/25 v k.ú. Litoměřice
PLNĚNO: smlouva se připravuje
41. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
SPLNĚNO

 

4 - Doplnění/stažení bodů programu - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 3/1/2020
ZM schvaluje doplnění bodu 14:
Realizace Memoranda o společném záměru k litoměřické nemocnici

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)

 

5 - Hlasování o programu - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 4/1/2020
ZM schvaluje program dnešního jednání:

Program jednání:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu


B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.1.2020
7 - Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.


C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
8 - Žádost o dotaci - Český svaz chovatelů, z.s., ZO Litoměřice-Žitenice
9 - Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2020


D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
10 - Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro rok 2020 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.


E) Útvar Pro lidi
11 - Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace usnesení


F) Kancelář starosty a tajemníka
12 - Volba soudního přísedícího


G) Tajemník
13 - Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2019


H) 1. Místostarosta
14 - Realizace Memoranda o společném záměru k litoměřické nemocnici


I) Různé
15 - Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2020
16 - Zrušení místního poplatku ze psů od 1.1.2021


J) Odbor správy nemovitého majetku města
17 - Prominutí smluvní pokuty
18 - Záměr nákupu stavby č.p. 410 včetně pozemku parc.č. 365, parc.č. 366/1 a 366/3 v k.ú. Litoměřice
19 - Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3911/2 v k.ú. Litoměřice
20 - Zrušení usnesení ZM č.127/4/2019 ze dne 12.9.2019
21 - Adresný záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích
22 - Prodej BJ č. 1752/7, ulice Mládežnická 1752/6 v k.ú. Litoměřice
23 - Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky na městském hřbitově
24 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 293/7 v k.ú. Litoměřice


K) Procesní body 2
25 - Informace
26 - Interpelace
27 - Diskuze
28 - Závěr

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)

 
B) Odbor ekonomický

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.1.2020 - předkládá/jí: Ing. Radek Lončák MBA
Diskuze: Ing. Lončák, MBA, Mgr. Krejza
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 5/1/2020
a) ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.1. 2020 s výjimkou rozpočtového opatření: přesun výdaje ve výši 10 mil. Kč z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu roku 2020 – PAVE ČR, Litoměřice – vlastní zdroje ÚZ/ORG 8222/8205

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)usnesením č. 6/1/2020
b) ZM schvaluje rozpočtové opatření: přesun výdaje ve výši 10 mil. Kč z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu roku 2020 – PAVE ČR, Litoměřice – vlastní zdroje ÚZ/ORG 8222/8205

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)


 

7 - Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s. - předkládá/jí: Lukas Wünsch

usnesením č. 7/1/2020
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 750.000,- Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 na činnost v roce 2020.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)

 

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

8 - Žádost o dotaci - Český svaz chovatelů, z.s., ZO Litoměřice-Žitenice - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 8/1/2020
ZM schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 141.000 Kč Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizaci Litoměřice-Žitenice, se sídlem Litoměřická 273, 411 41 Žitenice, IČO: 70815372, na uskutečnění propagačně naučné výstavy "Děti a zvířata Litoměřice 2020", která se bude konat ve dnech 6. - 8. 2. 2020.
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).
c) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)

 

9 - Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2020 - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza
Mgr. Červín a Ing. Hrkal nahlásili vztah k projednávanému bodu 9

usnesením č. 9/1/2020
ZM schvaluje
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2020 (návrh viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)

 
D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

10 - Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro rok 2020 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. - předkládá/jí: Lukas Wünsch

Ing. Lončák nahlásil vztah k projednávanému bodu 10 i ke všem ostatním, týkajících se nemocnice

usnesením č. 10/1/2020
a) ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice pro Nemocnici Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 1.000.000 Kč určené na pořízení sanitního vozu.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, (viz příloha orig. zápisu)

b) ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice pro Nemocnici Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 550.000 Kč určené na pokrytí mzdových nákladů herních terapeutů dětského oddělení.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, (viz příloha orig. zápisu).

c) ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice pro Nemocnici Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 1.000.000 Kč určené na dorovnání nákladů na ústavní pohotovostní službu.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)

 
E) Útvar Pro lidi

11 - Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace usnesení - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 11/1/2020
ZM revokuje usnesení č. 15/01/2018 ze dne 1.11.2018 a stanovuje měsíční odměny s účinností od 1.3.2020

a) neuvolněnému členovi zastupitelstva v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády měsíční odměnu v následující výši: radní 10.274 Kč, předseda komise, výboru 5.137 Kč, člen komise, výboru 4.281 Kč, zastupitel 2.569 Kč.
V případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze započítat pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru, předsedy nebo člena komise.

b) neuvolněnému místostarostovi v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením vlády ve výši 46.234 Kč.

Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)

 
F) Kancelář starosty a tajemníka

12 - Volba soudního přísedícího - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč

usnesením č. 12/1/2020
ZM navrhuje za přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let pana JUDr. J. S., bytem Litoměřice.

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)

 

G) Tajemník

13 - Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2019 - předkládá/jí: Mgr. Milan Čigáš

usnesením č. 13/1/2020
ZM bere na vědomí Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřice za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)

 
H) 1. Místostarosta

14 - Realizace Memoranda o společném záměru k litoměřické nemocnici - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza
Diskuze: Mgr. Krejza, Mgr. Adámek, Ing. Lončák, MBA, Ing. Urbánek, starosta, paní Rožcová, MUDr. Klementová, pan Tvrdík
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 14/1/2020
a) ZM bere na vědomí informaci o jednání pracovní skupiny – Realizace memoranda o společném záměru ohledně nemocnice v Litoměřicích (zápis viz příloha orig. zápisu).
b) ZM bere na vědomí doporučení společnosti AGIS účetnictví a daně, a.s., zpracovatele due diligence litoměřické nemocnice k odchylnému postupu, než bylo sjednáno v čl. 2 odst. 5 Memoranda o společném záměru uzavřeného dne 19. 12. 2019 mezi Ústeckým krajem, Městem Litoměřice, Nemocnicí Litoměřice, a.s. a Krajskou zdravotní, a.s., ze dne 14. 1. 2020 (doporučení viz příloha orig. zápisu).
c) ZM rozhoduje, v návaznosti na čl. 2 odst. 5 Memoranda o společném záměru uzavřeného dne 19.12.2019 (dále jako „memorandum“), dle doporučení společnosti AGIS účetnictví a daně, a.s., zpracovatele due diligence litoměřické nemocnice dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, o záměru realizace cílů memoranda tímto způsobem:
1. Nemocnice Litoměřice, a.s. převede svůj obchodní závod Krajské zdravotní, a.s. za cenu zjištěnou znaleckým posudkem.
2. Město Litoměřice převede bezúplatně nemovitosti pronajaté Nemocnici Litoměřice, a.s. Ústeckému kraji.
3. Účastníci memoranda se od tohoto záměru odchýlí pouze v případě, že by dle doporučení zpracovatele due diligence bylo navrženo jiné řešení, na kterém by se následně shodli.

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)

 
I) Různé

15 - Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2020 - předkládá/jí: Mgr. Jiří Adámek
Diskuze: Mgr. Adámek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 15/1/2020
ZM bere na vědomí plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Litoměřice na rok 2020.

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)

 

16 - Zrušení místního poplatku ze psů od 1.1.2021 - předkládá/jí: Mgr. Petr Panaš
Diskuze: Mgr. Panaš, L.Wünsch, J.Tvrdík
(odkaz na videozáznam: ZDE)

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2021 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasováním: Pro: 4, Proti: 3, Zdrželo se: 14, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)
nebyl návrh přijat.

 
J) Odbor správy nemovitého majetku města

17 - Prominutí smluvní pokuty - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 16/1/2020
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 60 %, tedy 18.813,- Kč, pro paní D. K., bytem Litoměřice
a
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní D. K., bytem Litoměřice, na částku 12.542,- Kč. Výše splátky činí 3.000,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2020, se splatností k poslednímu dni každého měsíce. Dohoda o splátkách bude uzavřena za podmínky uhrazení místních poplatků za svoz komunálního odpadu a pokuty od Odboru životního prostředí.

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)

 

18 - Záměr nákupu stavby č.p. 410 včetně pozemku parc.č. 365, parc.č. 366/1 a 366/3 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba
Diskuze: MUDr. Štěrba
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 17/1/2020
ZM neschvaluje záměr nákupu parc. č.365 o výměře 184 m2 včetně stavby č.p. 410, parc.č. 366/1 o výměře 226 m2 a parc.č. 366/3 o výměře 28 m2 v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)

 

19 - Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3911/2 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba
usnesením č. 18/1/2020
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3911/2 o výměře 38 m2 (ost.plocha - komunikace) v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO:69797111.

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)

 

20 - Zrušení usnesení ZM č.127/4/2019 ze dne 12.9.2019 - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 19/1/2020
ZM ruší své usnesení č. 127/4/2019 ze dne 12.9.2019 týkající se záměru nepeněžního vkladu souboru věcí nemovitých, specifikovaných ve znaleckém posudku č. 117/1028/2019 ze dne 4.9.2019 z majetku Města Litoměřice, navyšující základní kapitál obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, Litoměřice, IČO: 06199518.

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)

 

21 - Adresný záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza
Diskuze: Mgr. Adámek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 20/1/2020
ZM schvaluje adresný záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích do vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČO: 70892156, s podmínkou zákazu zcizení na dobu 10 let a zřízení předkupního práva ve prospěch města Litoměřice (viz příloha seznam nemovitostí).

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)

 

22 - Prodej BJ č. 1752/7, ulice Mládežnická 1752/6 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 21/1/2020
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1752/7, v domě č.p. 1752 stojícím na pozemku parc. č. 2563/119 a souvisejících podílů ve výši 4137/179851 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.216.000,- Kč paní L. K., bytem Kroměříž.

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)

 

23 - Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky na městském hřbitově - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 22/1/2020
ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.B, evidenční číslo 005, na Městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku 11.230 Kč + 21 % DPH panu Mgr. T. M., bytem Jablonec na Nisou.

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)

 

24 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 293/7 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba

usnesením č. 23/1/2020
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 6215/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemku parc.č. 293/7 v k.ú. Litoměřice, od ČR - ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 2 (PhDr.Simerská, A.Stibal)

 
K) Procesní body 2

25 - Informace
Nebyla podána žádná informace

 

26 - Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace

 

27 - Diskuze
Mgr. Panaš, Mgr. Chlupáč, Mgr. Adámek, Mgr. Červín, MUDr. Jenček, J.Růžička, MUDr. Kubec, L.Wünsch, MUDr. Štěrba, Mgr. Krejza, PhDr. Hrbek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

28 – Závěr


Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast
a ukončil jednání ZM v 17:20 hod.
Příští zasedání se koná dne 16. dubna 2020 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

 

 

………………………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

 

…………………………………………………………………………………

Mgr. Petr Hermann                            Mgr. Jiří Adámek
ověřovatelé zápisu

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:20 hodin
Zápis byl vyhotoven 11. února 2020

Přílohy:

Podklady k jednání (.pdf)

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu